در آترگاتیس قهرمان ها بدون در نظر گرفتن آیتم ها و به صورت پیش فرض ویژگی های خاص خود را دارند
ویژگی های خاص قهرمان هر نژاد بدون آیتم ها:

گول
سرعت حرکت: 10 خانه در ساعت
سرعت بازیابی سلامتی در روز: 10% در روز
افزایش قدرت حمله به ازای هر امتیاز ارتقا: 80
30+ خانه افزایش سرعت حرکت قهرمان و لشکریان همراه قهرمان بین دهکده های خودی
15+ خانه افزایش سرعت حرکت قهرمان و لشکریان همراه قهرمان بین دهکده های هم اتحاد
25+ خانه افزایش سرعت حرکت قهرمان و لشکریان همراه در حمله به دهکده های دورتر از 20 خانه
30+ خانه افزایش سرعت حرکت قهرمان و لشکریان همراه قهرمان در بازگشت به دهکده

توتن
سرعت حرکت: 8 خانه در ساعت
سرعت بازیابی سلامتی در روز: 10%
افزایش قدرت حمله به ازای هر امتیاز ارتقا: 90
15%+ تجربه ی بیشتر در حمله و دفاع
10%+ غارت بیشتر لشکریان همراه قهرمان

رومی
سرعت حرکت: 6 خانه در ساعت
سرعت بازیابی سلامتی در روز: 20% در روز
افزایش قدرت حمله به ازای هر امتیاز ارتقا: 100
5%+ تولید فرهنگی بیشتر اکانت
4+ مقاومت بدنی بیشتر
25%+ قدرت حمله و دفاع بیشتر قهرمان و لشکریان همراهش در مقابل نترس