سرعت حرکت سربازها در سرورهای 16384، 4096، 256 و 64 به میزان زیادی کاهش یافت.
سرعت حرکت سربازهای سرورهای 1024، 128 و 16 نیز در راند بعدی کاهش خواهید یافت.